ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖   30 เม.ย. 2563 66 ครั้ง
พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551   30 เม.ย. 2563 64 ครั้ง
พระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2544   30 เม.ย. 2563 74 ครั้ง
พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551   30 เม.ย. 2563 71 ครั้ง
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานภายในสำนักงานปลัดกร.....   30 เม.ย. 2563 63 ครั้ง
กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๙   30 เม.ย. 2563 63 ครั้ง
ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง กําหนดและเปลี่ยนแปลงเขตท่องที่ของสํานักงานการท่องเที่ยวและก.....   30 เม.ย. 2563 62 ครั้ง
ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง กําหนดและแบ่งเขตท่องที่ของสํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังห.....   30 เม.ย. 2563 65 ครั้ง
ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง แก้ไขชื่อสํานักงาน “ศูนย์การท่องเที่ยว กีฬาและนนัทนาการจงหว.....   30 เม.ย. 2563 58 ครั้ง