วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลัก

5 พ.ค. 2563      209 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วิสัยทัศน์

"เป็นองค์กรที่ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน”