กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ

17 ธ.ค. 2562      465 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

1. นายพนพล แก้วพรมเจริญ

ห้วหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ

2. นางสาวสนธยา วงษ์ทิม

เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำสำนักงานฯ

3. นางธิติสุดา หมั่นกิจ

เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอวังเจ้า

4. นายณัฐภูมิ ปานเกิด

เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอพบพระ

5. นางสาววันวิสาข์ แดงอาษา

เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอบ้านตาก

6. นางสาวอุไรวรรณ เสือสุข

เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอเมืองตาก

7. นายชำนาญ เรืองสกุล

เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอแม่ระมาด

8. นายประเชิญ เพ็ชรโนรา

เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอสามเงา

9. นางณัฐจิรา เมืองง้า

เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอแม่สอด

10. นางสาวธาริณี แก้วสีนวล

เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภออุ้มผาง

11. นายสุรเพชร น้ำผิ้งป่า

เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอท่าสองยาง